Công tác bảo vệ môi trường tại KCN Phúc Khánh

Theo quy hoạch ngành nghề, KCN Phúc Khánh là KCN sản xuất đa ngành, vì vậy các dự án đầu tư vào KCN được lựa chọn theo ngành, lĩnh vực sản xuất theo quy hoạch gồm có: điện tử, cơ khí, hàng kim khí tiêu dùng… nhưng chủ yếu sản xuất với ngành nghề cơ khí.
Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín (Công ty Đài Tín) được thành lập ngày 30/12/2002, là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình. Từ năm 2003 đến 2005, Công ty Đài Tín đã tập trung đẩy mạnh xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng KCN Phúc Khánh và tích cực kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư đến từ Đài Loan. Năm 2008, KCN đã được lấp đầy 100% đất công nghiệp có thể cho thuê với 23 doanh nghiệp thuê đất để sản xuất kinh doanh.
Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), Công ty Đài Tín đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phúc Khánh – Đài Tín và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Hàng năm, Công ty đều thực hiện tốt công tác quản lý môi trường của KCN, trong đó công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên; đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện tốt công tác BVMT; nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quan trắc định kỳ, nộp báo cáo kết quả quan trắc đến cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn 06 tháng/lần theo quy định.
Các dự án thứ cấp đầu tư trong KCN được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết BVMT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; thực hiện nghiêm túc các nội dung và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT.
Công tác xử lý nước thải
Hiện nay KCN Phúc Khánh – phân khu do Công ty Đài Tín quản lý hạ tầng đã kiểm soát được ô nhiễm do nước thải phát sinh trong KCN. Ngoài 2 doanh nghiệp có trạm xử lý nước thải riêng thì 100% các doanh nghiệp khác đều thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom của Trạm xử lý nước thải tập trung. Như vậy, nước thải của tất cả các doanh nghiệp đều được thu gom xử lý đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường.

Công tác xử lý khí thải
Lượng khí thải phát sinh tại KCN Phúc Khánh tuy không lớn nhưng hầu hết các nhà máy có phát sinh khí thải đều được các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định. Trong thời gian vừa qua, tại KCN Phúc Khánh không có khiếu nại về việc phát tán bụi, khí thải độc hại vào môi trường gây ảnh hưởng đến nhân dân bên cạnh KCN.
Để đảm bảo giảm thiểu các tác động đến môi trường do khí thải từ các nhà máy thuê đất và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN phát sinh khí thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường, Công ty Đài Tín đã áp dụng các biện pháp sau:
– Yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện cam kết BVMT. Khi thỏa thuận cho các nhà đầu tư thuê đất để xây dựng nhà máy, Công ty Đài Tín yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật BVMT, cụ thể: trước khi ký hợp đồng thuê đất, các nhà đầu tư lập dự án và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Như vậy trong khi hoạt động các nhà máy phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu cũng như xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
– Yêu cầu các nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng hệ thống các lò đốt lò hơi đồng bộ, có bộ phận xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn.
– Bố trí cán bộ phụ trách về môi trường, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các nhà máy thực hiện tốt về BVMT. Trong trường hợp các nhà máy xảy ra sự cố về môi trường, Công ty Đài Tín có trách nhiệm phối hợp với các nhà máy xử lý khắc phục sự cố, báo cáo cho các cơ quan chức năng về các vấn đề xảy ra.
– Trồng cây xanh có tán lá rộng tại các tuyến đường KCN, tại các khe hạ tầng KCN và trên các khu đất quy hoạch trồng cây xanh… tỷ lệ cây xanh đạt khoảng 10% đất KCN.
Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Công ty Đài Tín đã làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các doanh nghiệp, họp với các doanh nghiệp trong KCN thông qua Hiệp hội thương nghiệp Đài Loan thống nhất để Công ty Đài Tín liên hệ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Thái Bình để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho các doanh nghiệp theo quy định của UBND tỉnh. Một số doanh nghiệp có chất thải rắn công nghiệp đặc thù tiến hành thu gom và phân loại bán tái chế hoặc chuyển giao cho các đơn vị thu gom xử lý chất thải rắn khác. Đối với chất thải nguy hại, các doanh nghiệp đã đăng ký chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có đủ chức năng đến hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với các doanh nghiệp trong KCN.
Về cơ bản, việc quản lý chất thải rắn tại KCN Phúc Khánh trong thời gian qua đảm bảo các quy định của pháp luật BVMT, tại KCN không có tình trạng gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn.
Biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố môi trường
Khi có sự cố xảy ra Công ty Đài Tín xác định nguyên nhân gây ô nhiễm; sau đó yêu cầu đơn vị gây ra ô nhiễm ngừng sản xuất để khắc phục ô nhiễm, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến theo dõi giám sát. Chỉ khi nào được các cơ quan chức năng đồng ý, đơn vị gây ra ô nhiễm mới được sản xuất trở lại.
Biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố đối với hoạt động thu gom xử lý nước thải tập trung trong KCN được nghiêm túc thực hiện. Cụ thể, các thiết bị máy móc thu gom, xử lý nước thải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng để hoạt động tốt; trường hợp có sự cố hỏng thiết bị, nước thải được lưu trữ tại bể điều hòa và nhanh chóng tiến hành sửa chữa, lắp đặt thiết bị dự phòng; trường hợp thiết bị quan trắc báo hiệu nước thải không đạt quy chuẩn xả thải sẽ nhanh chóng kiểm tra, điều chỉnh tình trạng hoạt động các bể xử lý trong thời gian ngắn nhất…
Trong thời gian vừa qua, tại KCN Phúc Khánh (phân khu Công ty Đài Tín quản lý) đã không còn vấn đề ô nhiễm do nước thải, khí thải. Đó là do ý thức của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đã được nâng cao, các doanh nghiệp hầu hết có công trình xử lý sơ bộ nước thải và đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung; 2 doanh nghiệp có công trình xử lý nước thải riêng (Công ty NienHsing và Công ty Shengfang) đều vận hành tốt hệ thống đảm bảo các chỉ tiêu đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A quy định giá trị C; hệ thống xử lý nước thải chung của Công ty Đài Tín được vận hành hiệu quả; nước thải của KCN khi thải ra ngoài môi trường được kiểm tra giám sát bằng hồ kiểm chứng nước thải và kiểm soát chặt chẽ, liên tục qua trạm quan trắc tự động nước thải. Tại KCN Phúc Khánh, Công ty Đài Tín bố trí một bộ phận vệ sinh môi trường gồm 06 người có nhiệm vụ quét dọn trong khuôn viên trụ sở làm việc và trên các tuyến đường của KCN.
Bên cạnh đó, Công ty Đài Tín đã trồng cây xanh trên toàn bộ diện tích đất cây xanh theo quy hoạch đã được giao, diện tích cây xanh đã thực hiện được là 98.986 m2. Trên toàn bộ vỉa hè các tuyến đường trong KCN đã được trồng cây xanh có tán lá rộng, khoảng cách giữa các cây trồng trên vỉa hè khoảng 5 – 6m, được thực hiện theo tiêu chuẩn cây trồng hè phố.
Như vậy, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT; quản lý và bước đầu kiểm soát được công tác xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong KCN. Trong thời gian tới, Công ty sẽ liên tục cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật BVMT để thực hiện duy trì tốt công tác BVMT, đồng thời đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp thứ cấp thực hiện với mục tiêu phấn đấu đưa KCN Phúc Khánh trở thành một KCN xanh của tỉnh.

Tsai Chui Tien – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín

Cùng chuyên mục